20 lipca, 2024

Bank centralny Singapuru ostrzega, że ​​dalsze napięcie w łańcuchu dostaw może spowodować większy szok cenowy

Z Monetary Authority of Singapore, bank centralny kraju:

 • Globalna inflacja spadła w 2023 r., gdy główne banki krajowe wycofują się z akomodacji polityki i odpowiedzi na wyzwania związane z podażą
 • Perspektywy inflacji na świecie są jednak obarczone znaczną niepewnością
 • Dodatkowe obciążenia łańcuchów dostaw mogą spowodować dalsze szoki cenowe
 • Oczekuje się, że wzrost gospodarczy Singapuru ulegnie dalszemu spowolnieniu w 2023 r., zgodnie ze spowolnieniem u głównych partnerów handlowych
 • Na razie nie spodziewamy się ani recesji, ani stagflacji w Singapurze w przyszłym roku”
 • Skutki czterech zacieśnień polityki pieniężnej wciąż oddziałują na gospodarkę i będą dalej obniżać inflację w ciągu najbliższych 12 miesięcy
 • aby zapobiec dalszemu narastaniu presji na koszty pracy, ważne jest, aby napływ pracowników niebędących rezydentami był niezakłócony
 • ścisłe monitorowanie wszelkiego ryzyka systemowego dla systemu finansowego wynikającego z napięć związanych z zadłużeniem w sektorach przedsiębiorstw i gospodarstw domowych,
 • c. organy nadzoru bankowego zintensyfikowały współpracę z bankami w zakresie jakości ich aktywów, w tym adekwatności rezerw na wypadek ewentualnego pogorszenia jakości aktywów
 • testy warunków skrajnych w bilansach firm notowanych na SGX pokazują, że większość przedsiębiorstw byłaby odporna na szoki stóp procentowych i zysków
 • Masowe testy warunków skrajnych sugerują, że większość gospodarstw domowych powinna być w stanie obsługiwać swoje długi nawet w scenariuszach gwałtownych podwyżek stóp procentowych i znacznych strat dochodów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.