20 lipca, 2024

Co to jest dywidenda? Dywidenda – definicja, znaczenie, jak uzyskać, podatek, inwestowanie dywidendowe

Jeśli nigdy nie inwestowałeś w firmy, oto kilka praktycznych informacji, jak dołączyć do grona osób inwestujących w te aktywa. Dodatkowo otrzymasz informację o wysokości dywidendy tj. ile odszkodowania możesz oczekiwać w ramach alokacji kapitału firmy. W artykule ogłosimy terminy wypłaty dywidendy dla największych spółek.


Należy pamiętać, że dywidendy są źródłem dochodu uznawanym przez instytucje finansowe. Wpływają na zdolność kredytową i tym samym zwiększają szanse na otrzymanie pożyczki lub chwilówki od parabanków. Dywidendy to także dochody, które banki przyjmują w trakcie procesu ubiegania się o kredyt hipoteczny.


Co to jest dywidenda?

Najpierw wyjaśnijmy, czym jest dywidenda. Termin pochodzi od łacińskiego słowa „dividendum”, które dosłownie oznacza „rzecz do podziału”. Dywidenda to część zysku roku obrotowego, którą spółka kapitałowa zdecyduje się wypłacić swoim akcjonariuszom w spółce akcyjnej lub wspólnie z akcjonariuszami w spółce akcyjnej. Należy zauważyć, że głównym warunkiem wypłaty dywidendy jest osiągnięcie zysku spółki kapitałowej oraz:
zakończenie roku obrotowego (jednakże możliwa jest wypłata przewidywanej kwoty dywidendy na rzecz akcjonariusze spółki);
sporządzanie sprawozdań finansowych;
zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych na walnym zgromadzeniu spółki akcyjnej lub na walnym zgromadzeniu, jeżeli jest to spółka akcyjna;
w sprawie decyzji o podziale zysków i wypłacie dywidendy.

Spółka kapitałowa nie zawsze jest zobowiązana do wypłaty dywidendy akcjonariuszom. Decyzja w tej sprawie zależy od samej spółki, która ma prawo wykorzystać zysk w inny sposób niż wypłata dywidendy, na przykład na pokrycie strat z poprzedniego roku lub sfinansowanie inwestycji. Szukasz możliwości inwestycyjnych? Możesz być zainteresowany: Pożyczka na zakup kryptowalut. Czy warto pożyczać na kryptowaluty?


Co to jest ukryta dywidenda?

Ukryta dywidenda to koncepcja wprowadzona przez reformę nowego polskiego porządku. Mówiąc najprościej, są to odsetki płacone udziałowcom lub wspólnikom spółki od jej zysków zamiast dywidendy, która jest zaliczana do kosztów podlegających opodatkowaniu. Dywidendy standardowe nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, dlatego wiele firm szukało możliwości podzielenia się zyskami z akcjonariuszami, aby je wydać i tym samym zmniejszyć zobowiązania podatkowe. Rząd postanowił zakończyć tę praktykę i zmienił zasady. To smutna wiadomość dla inwestorów, którzy chcą uniknąć płacenia podatku Belki i uzyskać większe dochody z zysków spółki.


Dywidenda ukryta w przepisach polskich oznacza wydatki poniesione przez spółkę na rzecz wspólników, akcjonariuszy i osób powiązanych, które nie są dywidendami, ale spełniają jeden z następujących warunków:
są dokonywane za usługi fikcyjne lub niezgodność z regułami rynkowymi, tj. zawyżone w porównaniu ze średnimi oferowanymi cenami rynkowymi;
ich liczba zależy od osiągniętego zysku;
jest spowodowane korzystaniem z majątku wspólnika lub wspólnika, na przykład wynajmu nieruchomości firmowej.
Po wejściu w życie nowej regulacji wydatki poniesione przez ww. spółkę nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Warto wiedzieć, kiedy ukryta dywidenda wejdzie w życie w polskim systemie prawnym. Ukryta dywidenda wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r.


Kto jest uprawniony do dywidendy? Kto to dostaje?

Co do zasady dywidenda jest wypłacana wspólnikom spółki akcyjnej oraz wspólnikom spółki akcyjnej w dniu wypłaty dywidendy. Ponadto dywidendy wypłacane są akcjonariuszom spółek akcyjnych. Zastanawiam się, czy są inne warunki otrzymania dywidendy? TAk. Dywidendę mają wyłącznie osoby posiadające akcje lub jednostki uczestnictwa w dniu powstania prawa do dywidendy. Oznacza to, że aby wypłacić dywidendę, akcje spółki muszą zostać nabyte co najmniej jeden dzień przed tą datą. Warto wiedzieć, że dzień wypłaty dywidendy jest inny niż dzień wypłaty dywidendy. Ostatni dzień przypada wcześniej i to w tym dniu sporządzana jest lista osób uprawnionych do dywidendy.


Jaki procent zysku otrzymają akcjonariusze? To zależy od decyzji kierownictwa firmy. Każda spółka kapitałowa może zdecydować o innej wysokości dywidendy. To, ile właściciele spodziewają się wypłacić dywidendy, zależy od tego, jakiego zysku firma oczekuje z akcji lub udziałów zakupionych przez firmę. Trudno przewidzieć, ile faktycznie otrzymasz z zainwestowanego kapitału, jedynie przybliżone kwoty można określić na podstawie Twojej wiedzy i prognoz finansowych spółki giełdowej.


Jak samodzielnie obliczyć kwotę dywidendy?

Wysokość dywidendy ustala się na akcję lub na akcję. Jak więc obliczyć dywidendy? Przykładowo, jeśli posiadasz 50 udziałów w spółce z dywidendą w wysokości 3 zł na akcję, otrzymasz łącznie 150 zł. Od tej kwoty należy odliczyć „podatek Belki” (19%).
Polecamy lekturę naszego artykułu: Tarcza antyputinowska. Jak zażądać pieniędzy od nowego celu?


Jak wypłacane są dywidendy?

Dywidenda jest zwykle wypłacana raz w roku. Jednak niektóre firmy decydują się na wielokrotne wypłacanie dywidendy. Orientacyjne terminy wypłaty dywidendy znajdują się na końcu artykułu. Otrzymasz wypłatę zysku przed końcem dnia wypłaty dywidendy. Data ta przypada zwykle około dwóch tygodni po dacie ustalenia prawa. Wpływ na stosowanie tej zasady ma Rekomendacja Dobrych Praktyk GPW. Aby otrzymać dywidendę, musisz być akcjonariuszem co najmniej 2 dni przed oficjalnym dniem dywidendy.


Jak wypłacane są dywidendy?

Zazwyczaj jest to gotówka, ale może być również zapłacona w naturze, np. w akcjach lub nieruchomościach. Możliwa jest również wcześniejsza dywidenda. Spółka ma możliwość wypłaty dywidendy w postaci dodatkowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej posiadanych akcji.


Wypłata dywidendy gotówką lub przelewem bankowym? W przypadku firm najczęstszym sposobem płacenia za środki jest przelew elektroniczny lub czek, który jest opłacany gotówką przelewem elektronicznym lub czekiem.
Czy dochód z dywidendy podlega opodatkowaniu?

Kto wypłaca dywidendy i czy robią to wszystkie firmy?

Na wstępie należy zauważyć, że nie wszystkie spółki wypłacają dywidendy. Zarządy spółek muszą zdecydować, czy akcjonariusze otrzymają swoją „nagrodę”. Są podmioty, które kierują wypracowane zyski na dalszy rozwój swojej działalności, inwestycje lub pokrycie przeszłych strat. Dywidenda jest po prostu zachętą dla akcjonariuszy do posiadania akcji firmy i utrzymywania ich jako długoterminowej inwestycji.


Więc jakie spółki wypłacają dywidendy? Należą do nich spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. A kto za to regularnie płaci? Jak można się spodziewać, są to zazwyczaj większe podmioty o solidnej pozycji rynkowej, a co za tym idzie bardziej przewidywalnych zyskach. Są najlepszymi płatnikami dywidendy, ponieważ starają się wypłacać je regularnie, aby zmaksymalizować zyski akcjonariuszy. Najlepsze w tym zakresie powinny być np. podmioty działające w obszarze finansów, surowców, farmacji i ochrony zdrowia, a także publiczne spółki energetyczne. Z drugiej strony startupy i szybko rozwijające się firmy technologiczne czy biotechnologiczne mogą nie oferować regularnej dywidendy. Dzieje się tak dlatego, że znajdują się na wczesnym etapie rozwoju i dlatego ponoszą zarówno wysokie koszty, jak i znaczne straty. Dlatego mogą nie mieć wystarczającej ilości pieniędzy na wypłatę dywidendy.


Kto jest uprawniony do otrzymywania dywidend?

Różne podmioty są uprawnione do otrzymywania dywidend w zależności od rodzaju spółki. Jeżeli jest to spółka akcyjna, prawo do dywidendy przysługuje akcjonariuszowi posiadającemu akcje spółki w dniu dywidendy. Z kolei w przypadku spółki akcyjnej mamy do czynienia z akcjonariuszami, którzy mieli prawo do akcji w dniu podjęcia decyzji o podziale zysku.


Jak wypłacane są dywidendy?

Dywidendy są zazwyczaj wypłacane w gotówce. Nie jest to jednak jedyna forma, w jakiej inwestorzy otrzymują swoją symboliczną „nagrodę”. Zdarzają się również sytuacje, w których można go opłacić w naturze, tj. w akcjach lub nieruchomościach. Na wypłatę dywidendy przeznaczana jest kwota stanowiąca część skumulowanego zysku spółki za dany okres sprawozdawczy. Jej wysokość reguluje prawo.


Wysokość dywidendy oblicza się na podstawie wyniku roku obrotowego spółki. O jej wysokości i terminie płatności decyduje walne zgromadzenie – w przypadku spółki akcyjnej – lub walne zgromadzenie – w przypadku spółki akcyjnej.
Warunkami wypłaty dywidendy spółek kapitałowych są: koniec roku obrotowego; sporządza i zatwierdza roczne sprawozdania finansowe na walnym zgromadzeniu lub walnym zgromadzeniu, decydując o podziale zysku i wypłacie dywidendy.
Wypłata dywidendy – kluczowe kroki


Przed wypłatą dywidendy należy wykonać pewne procedury. Przede wszystkim cały proces musi przebiegać w określonej kolejności, podzielonej na kilka etapów. Ich kolejność jest następująca. Najpierw należy potwierdzić datę zgłoszenia. Zarząd spółki ogłasza dywidendę w dniu deklaracji. Przed dokonaniem wpłaty musi ona zostać zatwierdzona przez akcjonariuszy.
Następnie jest dzień wypłaty dywidendy. To pierwszy dzień notowań bez prawa do dywidendy. Dzień następny jest dniem powstania prawa do dywidendy. Następnie spółka decyduje, którzy akcjonariusze mają prawo do dywidendy lub wypłaty. Ostatnim krokiem jest termin wypłaty dywidendy. To dzień, w którym spółka wypłaca dywidendę i trafia ona na konta inwestorów.


Dywidendy i podatki

Kolejnym ważnym tematem związanym z dywidendami jest ich opodatkowanie. Ponieważ dywidenda jest zyskiem kapitałowym, podlega opodatkowaniu. Jego udział w zyskach podmiotów prawnych zlokalizowanych w Polsce wynosi 19 proc. W tym przypadku firma zajmuje się rozliczeniem z urzędem skarbowym, jest płatnikiem dywidendy, a nie odbiorcą.


Dywidendy – Kiedy są wypłacane?

Dywidendy są wypłacane terminowo, a związane z nimi terminy decydują o ustaleniu prawowitych akcjonariuszy. Proces wypłaty dywidendy podzielony jest na kilka etapów. Dzieje się to zgodnie z następującym harmonogramem:
Data deklaracji,
Data wygaśnięcia dywidendy,
Data rejestracji dywidendy,
Data płatności.


Takie były zasady wypłaty dywidendy w latach poprzednich i ten sam sposób wypłaty dywidendy w 2021 r. W
PZU dywidenda została wypłacona 6 października. Ponad 3 mld zł wypłacono dywidendy z wyników 2019 i 2020. Za jedną akcję wypłacono 3,5 zł. Z kolei dywidenda PGNiG za 2021 r. została wypłacona 3 sierpnia. Dywidenda na akcję wyniosła 0,21 zł.
W Pekao dywidenda za 2021 r. została wypłacona 29 września. Dywidenda na akcję wyniosła 3,21 zł. Niestety akcjonariusze PKO BP nie mieli tyle szczęścia, co akcjonariusze PEKAO. Dywidenda PKO BP 2021 nie została wypłacona. Kiedy można wypłacić kolejną dywidendę w PKO BP? Przyszły rok wydaje się najbardziej realny. Podobnie wypłata dywidendy w 2021 r. nie była możliwa w Taurusie. Tauron nie wypłacił dywidendy już szósty rok z rzędu.


Może Cię zainteresować: Akredytywa – co to jest akredytywa bankowa?

PZU dywidenda 2021 – rekordowe wypłaty
PZU S.A. Warto przyjrzeć się dywidendzie, ponieważ była to druga co do wielkości dywidenda w jej historii. Stopa dywidendy wyniosła prawie 10%, a akcjonariuszom wypłacono ponad 3 mld zł.
PZU jest jedną z nielicznych spółek notowanych na GPW z bardzo długą historią wypłaty dywidendy – regularne wypłaty dokonywane są od 10 lat. Co prawda w ubiegłym roku rząd zawiesił politykę dywidendową ze względu na trudny czas pandemii, ale w tym roku inwestorzy otrzymali rekompensaty za rok bieżący i rok poprzedni.


Dywidendy i podatki – jak się dowiedzieć?

Należy również pamiętać, że dywidendy podlegają opodatkowaniu. Podatek od udziału w zyskach dla osób prawnych działających w Polsce wynosi 19 proc. Dobrą wiadomością jest to, że firma zajmuje się rozliczeniem z urzędem skarbowym, nie musisz tego robić sam. Spółka jest również podatnikiem dywidendy.


Dywidenda – co jeszcze warto wiedzieć?

Inwestowanie w dywidendę nie jest tak łatwe, jak się wydaje. Kluczem do sukcesu jest wybór firm, które gwarantują rosnącą, jeśli nie rosnącą, to przynajmniej stałą dywidendę. Jak wszystkie inne formy inwestycji, inwestowanie dywidendowe ma swoje plusy i minusy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.