20 lipca, 2024

Co to jest dywidenda? Prawo do dywidendy, najważniejsze informacje

Na giełdzie można inwestować na tysiąc sposobów. Od pasywnego wzrostu na rynku, od kupowania ETF-ów po indeksy, po ryzykowne kontrakty futures lub CFD. Gra w dywidendę jest cichą i stosunkowo ostrożną formą inwestowania. Ponadto statystyki potwierdzają jego skuteczność – w dłuższej perspektywie cierpliwi „płatnicy dywidendy” biją spekulantów. Dziś zobaczymy, czym jest dywidenda i jak można na niej zarobić.


Giełda stała się tak dominującym elementem na rynku finansowym,

Co to jest dywidenda? że interesują go nie tylko maklerzy ubrani w drogie garnitury. Rozważania związane z inwestycjami czy wyceną poszczególnych aktywów można usłyszeć u fryzjera, w taksówce czy podczas rodzinnego obiadu. Z pewnością miały na to wpływ dzikie wzrosty bitcoinów i akcji amerykańskich, a także programy, które pozwalają kupować papiery wartościowe bez prowizji – coś, co jeszcze kilka lat temu wydawałoby się kompletnie nierealne.


Doświadczony inwestor wie jednak, że dołączenie do galopujących trendów to droga donikąd, ponieważ wszystkie ceny kończą się albo silną korektą, albo całkowitą paniką na rynku. Podobnie niefortunnie jest wierzyć, że w każdym sezonie znajdziesz „magiczny handel”, który pozwoli ci zarobić 200 lub 300%. Może się to udać kilka razy, ale teoria prawdopodobieństwa niekorzystnego szybko miażdży taką taktykę. Jak więc wyjść z krainy marzeń, stanąć na twardym gruncie i wreszcie zacząć zarabiać? Odpowiedź na to pytanie może być dywidendą.

Co to jest dywidenda?

Najpierw odpowiedzmy na pytanie, czym jest dywidenda. Jest to część zysków spółki wypłacana akcjonariuszom – rodzaj zapłaty za lokowanie kapitału w papiery wartościowe określonego podmiotu gospodarczego. Mówiąc najprościej, jeśli posiadasz akcje spółki, która wypłaca dywidendy, możesz spodziewać się corocznej części zysków z poprzedniego roku.


Kiedy wypłacane są dywidendy?

Najistotniejsze w tej kwestii są tzw. data naliczenia dywidendy oraz data wypłaty dywidendy (daty te ustala zarząd spółki). Co to znaczy?
Dzień naliczenia dywidendy – jeśli do końca sesji posiadasz w tym dniu akcje określonej spółki, masz prawo do dywidendy. W ten sposób określony zysk na akcję zostanie przelany na Twoje konto maklerskie w dniu wypłaty dywidendy.
Data wypłaty dywidendy — Jak już wspomnieliśmy, przed końcem tego dnia otrzymasz rezerwę na zysk. Zazwyczaj termin wypłaty dywidendy przypada na około dwa tygodnie po dniu ustalenia prawa do dywidendy. Wpływa na to Rekomendacja Dobrych Praktyk GPW.


Należy zauważyć, że dywidendy podlegają opodatkowaniu

W Polsce podatek wynosi 19 proc. Płatnikiem jest ten, kto wypłaca dywidendę, co oznacza, że ​​odbiorca dywidendy nie musi zgłaszać tego do swojego organu podatkowego. Robi to w jego imieniu firma przygotowująca deklarację PIT 8-A.


Istnieją przypadki, w których dywidendy mogą być wolne od podatku. Dzieje się tak np. gdy:
płatnikiem dywidendy jest spółka opodatkowana podatkiem dochodowym z siedzibą na terytorium Polski, firma ma co najmniej 10 proc. akcje spółki wypłacającej dywidendy.


Czy dywidendy się opłacają? Od czego zależy wypłata dywidendy?

O podziale i wielkości dywidendy decyduje walne zgromadzenie. Po analizie rocznego bilansu finansowego decydują, czy dywidenda trafi do akcjonariuszy, czy też zostanie skierowana na dodatkowe inwestycje związane z dalszym rozwojem firmy.
Z powodu pandemii koronawirusa wiele firm nie osiągnęło oczekiwanych zysków. Nie oznacza to jednak, że akcjonariusze nie otrzymają dywidendy. Decyduje o tym również walne zgromadzenie, które może decydować o wypłacie dywidendy z zysków z lat ubiegłych. Należy je jednak pomniejszyć o niepokryte straty, kapitał własny i kapitał własny oraz kwoty wpływające na fundusz i kapitał dodatkowy.


Ważne jest również, aby wiedzieć,

że data ex-dywidendy i data ex-dividend to dwa różne pojęcia, które początkujący inwestorzy muszą nauczyć się rozróżniać.
dzień dywidendy – jest to dzień powstania prawa do dywidendy;
ex-dividend date – Jest to dzień, w którym zyski akcjonariuszy są wypłacane im w gotówce (lub innej wartościowej nieruchomości lub rzeczy).


Zarządzanie biznesem w Polsce można prowadzić indywidualnie,

w tzw. JDG lub w formie spółki (spółki lub kapitału). Jeśli Twoja firma przynosi zyski, musisz zastanowić się, jak możesz za nią zapłacić. W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność na własny rachunek sytuacja jest w zasadzie prosta – z reguły przedsiębiorca może dość swobodnie korzystać ze swoich pieniędzy na własny rachunek. W przypadku spółki, zwłaszcza spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wypłata dywidendy akcjonariuszom może być znacznie trudniejsza. Ten rodzaj wypłaty dla akcjonariuszy z mocy prawa nazywany jest dywidendą i dokonywany jest w sposób szczególny określony w statucie spółki, statucie lub statucie spółki.


Warto również zauważyć, że obok działalności komercyjnej bardzo ważne dla inwestycji jest również prawo do dywidendy i zasady jej ustalania (m.in. takich jak akcje spółek notowanych na GPW). Jakie są zasady dotyczące prawa do dywidendy?
W spółce akcyjnej akcjonariusze, którzy mieli prawo do akcji w dniu podjęcia decyzji o podziale zysku lub tzw dzień dywidendy, tj. inaczej ustalony przez walne zgromadzenie dzień zatwierdzenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy.


Co się stanie, jeśli skład akcjonariuszy zmieni się w okresie sprawozdawczym?

W takiej sytuacji dotychczasowemu wspólnikowi co do zasady nie przysługuje prawo do dywidendy, chyba że strony postanowią inaczej w umowie sprzedaży udziałów. W tym przypadku jednak obowiązek wypłaty dywidendy i wzajemnych rozliczeń jest tylko pomiędzy kupującym a sprzedającym udziały, bez udziału spółki. Inaczej jednak sytuacja wygląda po decyzji o podziale zysku, co prowadzi do żądania wypłaty dywidendy przez akcjonariusza. W związku ze zbyciem udziałów roszczenie to nie przechodzi automatycznie na nabywcę, w związku z czym ustępujący wspólnik w takiej sytuacji ma prawo do wypłaty dywidendy, ale kwestia ta może być inaczej uregulowana w umowie i jest zbliżona do umowy o sprzedaż udziałów. sprzedaż akcji przed dniem dywidendy.


Termin wypłaty dywidendy przypada w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia decyzji o podziale zysku. Zgodnie z rozporządzeniem kwota dywidendy nie może przekroczyć zysku z poprzedniego roku obrotowego, do którego został doliczony niepodzielony zysk z lat ubiegłych, a także kwot przeniesionych z kapitału zapasowego i rezerwowego z zysku, który mogą być przeznaczone do dystrybucji.

Kto ma prawo do dywidendy w spółce akcyjnej?


W spółce akcyjnej akcjonariusze mają prawo do udziału w wynikach zbadanych rocznych sprawozdań finansowych. Dywidenda obejmuje zysk wypłacany akcjonariuszom walnego zgromadzenia. Co do zasady zysk rozdziela się proporcjonalnie do liczby akcji z uwzględnieniem ewentualnych akcji uprzywilejowanych. W spółce akcyjnej wiele rozwiązań dywidendowych jest podobnych do tych w spółce akcyjnej.


Akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu podjęcia decyzji o dywidendzie lub w dniu dywidendy (który jest analogicznie uregulowany do dnia dywidendy sp. z o.o.) przysługuje prawo do dywidendy za określony okres rozliczeniowy. W statucie walne zgromadzenie może upoważnić do ustalenia terminu wypłaty dywidendy, który może być wyznaczony nie później niż dwa miesiące po podjęciu decyzji o podziale zysku. W kwestii wysokości dywidendy regulacja jest taka sama jak w przypadku spółki akcyjnej.


Zaliczka na dywidendę: kiedy można ją wypłacić?

Z praktycznego punktu widzenia ważną kwestią jest wypłata zaliczki na poczet dywidendy spółki akcyjnej. Spółka może z góry wypłacić oczekiwaną dywidendę, jeśli sprawozdanie z poprzedniego roku obrotowego wykaże zysk. Zaliczka nie może przekraczać połowy zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonej o rezerwę zysku, którą zarząd może przeznaczyć na zaliczki, pomniejszoną o nieodzyskane straty i akcje własne. . W firmach, w których działalność prowadzona w tej formie jest jedynym źródłem dochodu, zaliczka dywidendy może być bardzo dobrym sposobem na regularne wypłacanie pieniędzy od firmy.

Wypłata dywidendy w pierwszym roku działalności spółki akcyjnej nie jest możliwa z uwagi na powyższe okoliczności. Sztuka. Zgodnie z § 198 Prawa Spółek akcjonariusz, który otrzymał taką dywidendę niezgodnie z postanowieniami lub postanowieniami umowy spółki, jest zobowiązany do jej zwrotu.


Jeżeli chodzi o wypłatę zaliczki na poczet dywidendy spółki akcyjnej,

zarząd może być upoważniony w statucie do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka ma wystarczające środki na jej wypłatę. Wbrew regulaminowi spółki akcyjnej, zgoda rady jest niezbędna do wypłaty zaliczki w spółce prywatnej. Warunkiem wypłaty zaliczki na poczet dywidendy jest prezentacja zysku spółki za poprzedni rok obrotowy.


Należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy prognozy wyników ekonomicznych nie zostaną spełnione, dywidenda może zostać zwrócona. Przepisy Prawa Spółek wymagają, po nowelizacji, że jeżeli w danym okresie sprawozdawczym została wypłacona akcjonariuszom zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy, a spółka odnotowała stratę lub osiągnęła zysk niższy niż wypłacone zaliczki, akcjonariusze zwrócili się zaliczki na poczet dywidendy. . Zwracane są zaliczki: łącznie w przypadku wykazania straty lub gdy kwota przekracza zysk roku obrotowego należącego do wspólnika – w przypadku osiągnięcia kwoty niższej od zysku, w przypadku wypłaty przewidywanej dywidendy w osiągnięcie.


Oznacza to, że pomimo wypłaty dywidendy akcjonariusz nie może mieć pewności, że środki te są nie do odzyskania. Sytuacja trwa do momentu podjęcia decyzji o podziale zysku. Zwykła spółka akcyjna to nowy rodzaj spółki, w skład którego wchodzą m.in. dla startupów. Ze względu na swoją strukturę i cechy jest ona podobna do spółki akcyjnej, choć ustawodawca wprowadził pewne uproszczenia mające na celu udostępnienie spółki przedsiębiorcom w tej formie (jednym z takich uproszczeń jest np. usunięcie minimalnego kapitału zakładowego. Więcej o Prostej Spółce Akcyjnej przeczytasz w artykule „Prosta Spółka Akcyjna”.
W odniesieniu do poruszanych w tym tekście tematów należy zadać pytanie, czy ustawodawca zadecydował o dywidendzie w Prostej Spółce Akcyjnej? Jak wskazano powyżej, wiele przepisów ÜKS odpowiada spółce akcyjnej, biorąc pod uwagę niższy koszt tej formy działalności dla przedsiębiorców.


W związku z powyższym akcjonariusze Prostej Spółki Akcyjnej

otrzymują prawo do dywidendy na takich samych warunkach jak w spółce akcyjnej. Dlatego obowiązują zasady opisane w poprzedniej sekcji. W praktyce oznacza to, że PSA musi generować zysk, który następnie jest przekazywany do podziału decyzją właściwego organu spółki. Spółka akcyjna może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy, jednak zasady dotyczą zaliczki na poczet dywidendy w innych spółkach kapitałowych.


Biorąc pod uwagę, że PSA nie różni się istotnie od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w tym zakresie, biorąc pod uwagę zalety opisane w tekście kancelarii, PSA może być formą prowadzenia działalności warta rozważenia. wspomniany zespół.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.