20 lipca, 2024

Kontrakty terminowe – czym są te instrumenty pochodne? Jak inwestować w kontrakty?Futures contract – umowa sprzedaży, w której kupujący zobowiązuje się kupić, a sprzedający zobowiązuje się sprzedać po ściśle określonej cenie. w przyszłości w trakcie transakcji w ściśle określonym czasie po cenie, określonej kwocie jako standaryzowany składnik aktywów bazowych lub podobne sprawozdanie finansowe. Instrumentami docelowymi może być dowolna wartość pieniężna, którą można wyraźnie obliczyć (np. towary, akcje, waluty, indeksy giełdowe).Futures: Przykład W przypadku Futures
nie powinniśmy mieć trudności ze zrozumieniem, co poeta miał na myśli. Definicję dzielimy na czynniki pierwsze w punktach.

Wyróżniamy:

Kupujący
Sprzedawca
Aby strony zawarły między sobą umowę. Nasz nabywca otrzymuje prawo do zakupu powiedzmy 10 worków ziemniaków, a sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży 10 worków ziemniaków. Przyjrzyjmy się bliżej: „pewna kwota standardowego instrumentu bazowego lub równoważne sprawozdanie finansowe w określonym czasie w przyszłości po określonej cenie w trakcie transakcji”. Korzystając z naszego przykładu możemy określić, że: ziemniaki (kontrakty) muszą mieć ściśle określony czas, kiedy mają być dostarczone, należy podać dokładną cenę i ilość. A jeśli panowie zgodzą się inaczej, mogą zapłacić gotówką (zamiast dowozu ziemniaków).


To samo dzieje się na naszej giełdzie, nikt nie przynosi ziemniaków, tylko inwestorzy płacą gotówką.


Kontrakty terminowe

Po pierwszym przeczytaniu definicji kontraktów terminowych i terminowych nie znajdujemy prawie żadnej różnicy, która by się wyróżniała. I zaczynamy pytać dlaczego? Czym się tak naprawdę różnią? Osobiście miałem ten problem na początku mojej podróży inwestycyjnej. Odpowiedź jest bardzo prosta: kontraktami terminowymi handluje się na giełdzie. Mają to, co nazywa się standaryzacją.


Futures – jeden z najpopularniejszych pseudonimowych instrumentów pochodnych. W końcu umowa to tylko umowa, prawda? Czym jest kontrakt terminowy? Jak kupić kontrakt terminowy? Jak inwestować w futures? Dowiedz się w artykule!
Kontrakt terminowy


jest jednym z najpopularniejszych instrumentów pochodnych, którymi handluje się na giełdzie od wielu lat. Pod względem konstrukcyjnym jest najprostszym instrumentem swojej grupy. Można stwierdzić, że kontrakty terminowe są klasycznym instrumentem pochodnym.


Co to jest kontrakt terminowy?

Nazwa wiele mówi o instrumencie. Po pierwsze: kontrakt – to znaczy kontrakt. Kontrakty terminowe Każdy w ciągu swojego życia zawiera wiele umów: umowę o pracę, umowę pożyczki itp. Umowa jest zawsze pomiędzy dwoma podmiotami lub osobami fizycznymi. To samo dotyczy kontraktów terminowych. Inwestując w kontrakt, zawieramy umowę z innym inwestorem, co daje nam pewne prawa, ale i obowiązki.


Po drugie: aktualne

Dla tego instrumentu to słowo jest kluczowe. W kontrakcie futures dwóch inwestorów uzgadnia, że ​​jeden z nich kupi od drugiego określony składnik aktywów w określonym terminie w przyszłości (tzw. wygaśnięcie). Na giełdzie mogą to być akcje, obligacje, waluty, a także indeksy giełdowe (sprzedaż indeksu może wydawać się dziwna, ale wszystko zostanie wyjaśnione w dalszej części artykułu). Instrumenty te nazywane są aktywami bazowymi. instrumenty bazowe).
Bardzo ważną częścią kontraktu jest uzgodnienie ceny, jaką inwestorzy zapłacą za swój kontrakt w przyszłości (cena ta nazywana jest ceną terminową lub cenami przyszłymi). Pozostałe warunki obrotu, takie jak wielkość aktywów bazowych oraz dopuszczalne dni rozliczenia, określa specyfikacja instrumentu przygotowana przez Giełdę.


Porównanie kontraktów terminowych z akcjami


Giełda to tzw rynek kasowy Kontrakty terminowe Transakcja jest dokonywana i rozliczana w tym samym czasie. Jeśli chcemy kupić akcje, musimy mieć 100% wartości, za jaką chcemy kupić akcje w momencie złożenia zlecenia. Jeśli chcemy sprzedać akcje, musimy je posiadać. Po obrocie akcjami akcje pojawiają się na koncie kupującego, a pieniądze na koncie sprzedającego.
W przypadku kontraktów futures zawarcie transakcji (umowy) i rozliczenie warunków tej transakcji następuje w różnym czasie. W momencie handlu nie musimy mieć na koncie środków pieniężnych ani aktywów docelowych (są one niezbędne w dniu rozliczenia przyszłego kontraktu), uzgadniamy jedynie cenę, po której dokonywane jest ostateczne rozliczenie. Samo rozliczenie następuje w dniu zakończenia umowy.


Kontrakty terminowe są czasami zawierane w życiu codziennym

Przykładem jest umowa zawarta z rolnikiem przed żniwami dotycząca przyszłej dostawy plonu. Jeżeli cena sprzedaży jest określona w kontrakcie, jest to transakcja terminowa. Inwestor, który jest zmuszony do sprzedaży aktywów bazowych w związku z kontraktem futures, nazywany jest SPRZEDAJĄCYM KONTRAKTEM. Nazywany jest również KONTRAKTEM EKSPOZYCJA i SHORT SHARE. Inwestor, który jest zobowiązany do zakupu aktywów bazowych w związku z kontraktem futures, nazywany jest nabywcą KONTRAKTU. Mówi się, że ten inwestor zajmuje również długą pozycję.

Nie ma potrzeby oczekiwania na zamknięcie pozycji

w dacie wygaśnięcia kontraktu terminowego. Można to zrobić z wyprzedzeniem podczas dowolnej sesji handlowej. Zamykamy pozycję dokonując kolejnej transakcji, w której zajmujemy pozycję przeciwną do obecnej:
jeśli kupiliśmy kontrakt (zajęliśmy pozycję długą), to aby zamknąć pozycję musimy dokonać transakcji, w której jesteśmy emitentem . transakcji. kontrakt,
jeśli zawarliśmy kontrakt (zajęliśmy krótką pozycję), aby zamknąć pozycje musimy dokonać transakcji, w której jesteśmy kupującym kontrakt.


Dlaczego zdarzenie odwrócenia zamyka moją pozycję?

W wyniku transakcji odwrotnej zawieramy kolejny kontrakt. Oznacza to, że jesteśmy zarówno kupującym, jak i wystawcą w tym samym instrumencie. Te pozycje są absolutnie bezwartościowe. Zysk odnotowany w jednym z nich w pełni rekompensuje stratę w drugim. Dlatego wynik finansowy jest zawsze zerowy, co oznacza, że ​​w naszym portfelu nie byłoby instrumentów finansowych. Dlatego w praktyce nie ma sensu odzwierciedlać dwóch przeciwstawnych pozycji w tym samym kontrakcie na rachunku inwestycyjnym, więc w wyniku transakcji odwrotnej pozycja jest po prostu zamykana, a pozycja w kontrakcie znika z konta inwestora.


Powstaje jednak pytanie:

jeśli inwestor zamknął pozycje w kontrakcie, to co dzieje się z jego kontem na tym kontrakcie? Czy jego pozycja również zostanie zamknięta? Oczywiście, że nie. Ten inwestor nadal ma otwartą pozycję. Ale w takiej sytuacji kto w ogóle jest stroną tej umowy? Otóż ​​stroną kontraktu staje się inwestor, który dokonał transakcji z inwestorem, który zamknął pozycję. Spójrzmy na przykład.


Instrumenty te rozliczane są w gotówce, co oznacza, że ​​nabywcy kontraktu nie muszą wykupić instrumentu bazowego w terminie zapadalności. Rozliczenie odbywa się poprzez pobranie kwoty do zapłaty z rachunku inwestycyjnego lub uzupełnienie według ceny rozliczeniowej. Dokładna charakterystyka poszczególnych umów jest opisana w ich standardach, które dostępne są m.in. in. na stronie internetowej GPW.

Obrót kontraktami terminowymi na krótkoterminowe obligacje skarbowe, średnioterminowe obligacje skarbowe, długoterminowe obligacje skarbowe został zawieszony, zawieszono również wprowadzenie kolejnych serii tych kontraktów terminowych
Obrót kontraktami terminowymi na stawki referencyjne WIBOR 1M, WIBOR 3M oraz WIBOR 6M został zawieszony, zawieszono również wprowadzenie kolejnych serii tych kontraktów terminowych


Rodzaje kontraktów terminowych

Wyróżnia się trzy zasadnicze rodzaje kontraktów terminowych. Zaliczają się do nich kontrakty:
forward – kontrakty forward nie stanowią przedmiotu obrotu na scentralizowanych giełdach. Zawierane są bezpośrednio między dwiema stronami. Kiedy wygasną, umowa musi zostać spełniona. Następnie jedna strona dostarcza docelowy składnik aktywów, a druga strona płaci ustaloną cenę i przejmuje składnik aktywów. Kontrakty forward służą przede wszystkim do zabezpieczenia potencjalnych strat. futures – to umowa prawna między dwiema stronami dotycząca handlu aktywem po z góry określonej cenie w określonym dniu. Kontrakty terminowe są przedmiotem obrotu na giełdach i można je wykorzystać do uzyskania ekspozycji na różne aktywa, takie jak towary lub indeksy giełdowe.

FRA (Forward Rate Agreement) – umowa na czas określony na przyszłe stopy procentowe. Jest to kontrakt OTC rozliczany gotówkowo pomiędzy dwoma kontrahentami, w którym nabywca pożycza kwotę nominalną ze stałą stopą procentową i na czas określony. FRA to zasadniczo rodzaj pożyczki, która pozwala na rozpoczęcie działalności, ale bez wymiany kapitału. Kwota referencyjna służy po prostu do obliczenia płatności odsetek. Umożliwiając uczestnikom rynku handel dzisiaj po stopie procentowej, która wejdzie w życie w pewnym momencie w przyszłości, umowy FRA zapewniają im ochronę przed ryzykiem stopy procentowej przyszłych zobowiązań.


Futures

Futures dzielą się na bezwarunkowe i warunkowe. W pierwszym przypadku konieczne jest wypełnienie obowiązku wynikającego z zakończonej umowy. Nie ma z niej powrotu. Te typy kontraktów terminowych obejmują kontrakty terminowe typu futures i forward. Warunkowe umowy polecające zapewniają dostęp do spokoju kupujących. Na przykład przyszłe wybory.


Funkcje kontraktów futures

W kontekście sektora finansowego kontrakty futures mają zwykle co najmniej kilka funkcji. Czym oni są? Chodzi głównie o:
Hedging i zarządzanie ryzykiem: Kontrakty futures mogą być wykorzystywane do ograniczania niektórych ryzyk. Na przykład rolnik może sprzedawać swoje produkty na podstawie kontraktów, aby zapewnić stałą cenę w przyszłości pomimo niekorzystnych zdarzeń i wahań na rynku. Dostęp do szerokiej gamy aktywów: Inwestorzy mogą wyszukiwać aktywa, którymi trudno jest handlować lokalnie. Towary takie jak ropa są zazwyczaj drogie w dostawie i mają wysokie koszty przechowywania, ale korzystanie z kontraktów futures pozwala inwestorom i handlowcom spekulować większą liczbą klas aktywów bez konieczności ich fizycznego handlu. Analiza cen: Rynek futon jest centrum dla sprzedających i kupujących (dopasowuje podaż i popyt) dla wielu klas aktywów, takich jak towary. Na przykład cenę ropy naftowej można ustalić na podstawie popytu w czasie rzeczywistym na rynku terminowym, a nie lokalnej komunikacji na stacji benzynowej.


Jak długo są kontrakty terminowe?

Kontrakty futures wygasają w określone dni miesiąca. Może to być na przykład trzeci piątek miesiąca. Kontrakty były ostatnio notowane w terminie. Co ważne, pozycje inwestorów są automatycznie zamykane, po czym następuje rozliczenie kontraktu futures. Inwestor ma jednak prawo do wcześniejszego zamknięcia pozycji. Jak obliczana jest wartość kontraktu? Wystarczy pomnożyć tę cenę przez liczbę udziałów w danym kontrakcie.


Inwestowanie w kontrakty futures

Myślisz o inwestowaniu w kontrakty futures? Następnie zacznij otwierać konto za pośrednictwem pośrednika. Niezbędne jest uzyskanie numeru klasyfikacyjnego klienta wydanego przez Centrum Papierów Wartościowych.
W celu zabezpieczenia kontraktów terminowych należy jednocześnie wpłacić na konto kaucję. O czym musisz pamiętać? Wartość depozytu to tylko część wartości przyszłej transakcji. W tym kontekście ważna jest wysoka dźwignia. Pozwala to na osiągnięcie dużego zysku w krótkim czasie przy stosunkowo niewielkim kapitale. Są jednak dwie strony medalu – straty są odczuwalne równie szybko i boleśnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.